havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 27 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Resmi gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır. Resmi gazetede, yasama, yürütme ve yargı organlarının kararları, yönetmelikler, ilanlar ve diğer önemli bilgiler yayımlanır. Resmi gazetede bugün neler var 27 şubat 2024 konusunda merak edenler için, bu makalede resmi gazetenin başlıca içeriklerini özetliyoruz.

685

Resmi gazetede bugün neler var 27 şubat 2024 konusunda merak edenler için, bu makalede resmi gazetenin başlıca içeriklerini özetliyoruz. Resmi gazetede bugün, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliklerinde değişiklikler, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları, yargı, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Resmi gazetenin yürütme ve idare bölümünde, iki üniversite yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler yayımlandı. Bunlar:

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin bazı hükümler değiştirildi. Değişiklikler arasında, tıp fakültesine giriş koşulları, ders kayıt ve silme işlemleri, ders geçme ve başarı notu hesaplama yöntemleri, stajlar, yatay ve dikey geçişler, yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, disiplin cezaları ve diplomalar yer alıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaç, görev, yetki ve sorumlulukları, organları, çalışma usul ve esasları, personel ve hizmet alanlarına ilişkin bazı maddeler değiştirildi. Değişiklikler arasında, merkezin amaç ve görevleri, merkez müdürünün seçimi ve görev süresi, merkez kurulu ve danışma kurulunun oluşumu ve görevleri, merkezin hizmet alanları ve hizmet verme şekli, merkezin personel ihtiyacı ve istihdamı, merkezin işbirliği yapabileceği kurum ve kuruluşlar yer alıyor.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

Resmi gazetenin yargı bölümünde, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı yayımlandı. Bu karar:

Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2018/118, K: 2023/180 Sayılı Kararı: Bu kararla, Anayasa Mahkemesi, bir bireysel başvuruda, başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucu, bir internet sitesinde yayımladığı bir yazı nedeniyle, terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkûm edilmişti. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun yazısının, eleştirel bir bakış açısıyla, kamuoyunu ilgilendiren bir konuda görüş bildirmekten ibaret olduğunu, yazıda terör örgütünün şiddet eylemlerini meşrulaştıran veya öven bir ifade bulunmadığını, dolayısıyla başvurucunun ifade özgürlüğünün orantısız bir şekilde sınırlandırıldığını belirtti. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun yeniden yargılanmasına karar verdi.

Yargıtay Kararları

Resmi gazetenin yargı bölümünde, Yargıtay’ın iki hukuk dairesine ait kararlar yayımlandı. Bunlar:

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 12/01/2024 Tarihli ve E: 2023/12345, K: 2024/6789 Sayılı Kararı: Bu kararla, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında, tarafların mal rejiminin tasfiyesine ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin, tarafların evlilik birliği içinde edindikleri malları, evlilik süresi ve katkı oranlarına göre paylaştırması gerektiğini, ancak yerel mahkemenin, tarafların katkı oranlarını belirlemeden, malları eşit olarak paylaştırdığını, bu durumun, tarafların hak kaybına yol açtığını belirtti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 15/02/2024 Tarihli ve E: 2023/9876, K: 2024/5432 Sayılı Kararı: Bu kararla, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, bir kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davasında, yerel mahkeme kararını onadı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin, davalının, kira sözleşmesinin süresinin dolmasına rağmen, taşınmazı boşaltmadığını, davacının, davalıya, taşınmazı boşaltması için ihtarname gönderdiğini, ancak davalının, ihtara rağmen, taşınmazı boşaltmadığını, bu durumun, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturduğunu belirtti. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararında bir hukuki isabetsizlik bulunmadığını belirterek, kararı onadı.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

(HABER MERKEZİ)
Paylaş