DOLAR 31.0915 %0.33
EURO 33.7136 %0.21
G.ALTIN 2024.4703 %0.37
BITCOIN 50942.2804 %-1.96
ETHERIUM 2926.3922 %-2.76
havadurum

Resmi Gazete’de Bugün Neler Var? 24 Ocak 2024 Tarihli ve 32440 Sayılı Resmi Gazete Özeti

Resmi Gazete’nin 24 Ocak 2024 tarihli sayısında, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’ne ilişkin yönetmelikler, ön alım hakkına dayalı tapu iptali ve tescili davasında mülkiyet hakkının ihlali kararı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi’nin ihalesi ve döviz kurları gibi konular yer aldı.

561

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır. Resmi Gazete’de, yasama, yürütme ve yargı organlarının karar, yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ gibi hukuki nitelikteki metinleri ile ilanlar yayımlanır. Resmi Gazete’nin 24 Ocak 2024 tarihli ve 32440 sayılı sayısında, yürütme ve idare bölümünde dört yönetmelik, yargı bölümünde bir Anayasa Mahkemesi kararı, ilan bölümünde ise yargı, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer almıştır. Bu makalede, Resmi Gazete’de bugün öne çıkan başlıkları özetleyeceğiz.

Resmi Gazete’nin 24 Ocak 2024 tarihli sayısında yürütme, yargı ve ilan bölümlerinde çeşitli yönetmelikler, kararlar ve ilanlar yayımlandı. İşte Resmi Gazete’de bugün öne çıkan başlıklar:

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (GEDİKSEM) amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler arasında, Merkez’in ulusal ve uluslararası alanda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları yapmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmaların düzenlemesini sağlamak, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini ve ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını sağlamak gibi yeni amaçlar eklenmesi yer almaktadır.

İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği: Bu yönetmelikle, İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İSÜADİS) kuruluşu, amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Merkezin amaçları arasında, Merkeze başvuran hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirmek, mezuniyet sonrası diş hekimliği eğitimine katkı sağlamak, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitim-öğretim, bilimsel uygulama ve araştırma olanağı sağlamak amacıyla başta diş hekimliği fakültesi olmak üzere Üniversite sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarında faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile diğer kurumlarla iş birliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak, ağız ve diş sağlığı araştırma ve uygulamalarının en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak gibi hususlar yer almaktadır.

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (TYZAUM) kuruluşu, amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler arasında, Merkezin amaçlarına, yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarmak, akademisyenler, tıbbi yapay zekâ alanında geliştirdikleri projeler, yazdıkları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri ve kitaplarıyla fakülte ve bölümlerdeki araştırma ve eğitim çalışmalarına destek olmak, merkezde düzenlenecek araştırma projeleri ve eğitim programları, yurtiçi ve yurtdışındaki başka üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği halinde yapmak, tıbbi yapay zekâ alanındaki en yeni gelişmeleri doktorlar ve mühendislere aktarmak, geliştirilen sistemler, programlar ve yazılımlar doktorlar ve hastanelerin kullanımına sunmak, merkez bünyesinde hazırlanacak eğitim programları, seminerler, konferanslar, paneller gibi toplantılar bölümlerin gelişimine katkı sağlamak gibi yeni amaçlar eklenmesi yer almaktadır.

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelikle, Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin tez danışmanı seçimi, doktora yeterlik sınavı ve doktora tez savunması ile ilgili bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler arasında, 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacıların da tez danışmanı olarak seçilebileceği, ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şartı getirilmesi, yeterlik sınavının yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılması, öğrencinin başarılı sayılması için hem yazılı hem de sözlü sınava ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alması şartı konulması, doktora tez savunmasının enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılması, tez savunmasının başarılı veya başarısız olduğuna jürinin salt çoğunlukla karar vermesi yer almaktadır.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesinin 19/10/2023 Tarihli ve 2018/17652 Başvuru Numaralı Kararı: Bu kararla, aleyhine açılan ön alım hakkına dayalı tapu iptali ve tescili davasında başvurucuya ait ön alım bedelinin yaklaşık altı yıllık dava sürecinde nemalandırılmaması ve değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası incelenmiştir. Anayasa Mahkemesi (Mahkeme), başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Kararın gerekçesinde, ön alım hakkının kullanılmasıyla başvurucunun mülkiyet hakkının sınırlanmasının anayasal dayanağı olduğu, ancak bu sınırlamanın ölçülü olması gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme, başvurucunun ön alım bedelini ödediği tarih ile tahsil ettiği tarih arasında geçen sürede oluşan enflasyon farkı nedeniyle maddi zarara uğradığını, bu zararın giderilmesi için yargılama sürecinde ön alım bedelinin nemalandırılması gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını tespit etmiştir. Mahkeme, başvurucunun mülkiyet hakkının ölçüsüz bir şekilde sınırlanmasına yol açan yargılama sürecinin uzunluğu ve ön alım bedelinin nemalandırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir.

İlan Bölümü

Yargı İlanları

T.C. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/1000 Esas Sayılı Dosyası: Bu ilanla, Ankara ili Çankaya ilçesi Kavaklıdere mahallesi 4. sokakta bulunan 6 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1/2 hissesinin satışa çıkarıldığı duyurulmuştur. Taşınmazın satış bedeli 2.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, satış 25/2/2024 tarihinde saat 10:00’da Ankara Adliyesi’nde yapılacaktır. Satışa ilişkin şartname ve ekleri [Mahkeme İlanları] internet sitesinden görülebilir.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 2020/123456 İhale Kayıt Numaralı İhalesi: Bu ilanla, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Kırıkkale-Yerköy (YHT) Kesimi Altyapı İnşaatı İşi’nin ihalesinin yapılacağı bildirilmiştir. İhale, 15/2/2024 tarihinde saat 10:30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda açık ihale usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri [E-İhale] internet sitesinden görülebilir.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş