DOLAR 31.3882 %0.00
EURO 34.0709 %0.00
G.ALTIN 2100.9803 %0.00
BITCOIN 61915.8806 %-1.78
ETHERIUM 3412.0119 %-1.07
havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 16 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete Kararları

Türkiye, Angola ile gümrük anlaşması imzaladı, özelleştirme kararları aldı, terör listesinde değişiklik yaptı, kamu ihale esaslarını belirledi, jandarma ve sağlık yönetmeliklerini değiştirdi, anayasa mahkemesi kararlarını açıkladı, yargıtay kararı verdi, yüksek seçim kurulu kararı aldı ve çeşitli ilanlar yayınladı.

621

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi yayın organıdır. Her gün, yasama, yürütme ve yargı organlarının karar, kanun, yönetmelik, ilan ve duyurularını içeren bir sayı yayınlar. Resmi Gazete’nin 16 Ocak 2024 tarihli yayınında, Türkiye’nin Angola ile gümrük anlaşması, özelleştirme kararları, terör listesinde değişiklik, kamu ihale esasları, jandarma ve sağlık yönetmelikleri, anayasa mahkemesi kararları, yargıtay kararı, yüksek seçim kurulu kararı ve çeşitli ilanlar yer alıyor. Bu makalede, Resmi Gazete’nin son yayınında öne çıkan başlıkları kısaca özetleyeceğiz.

Yürütme ve İdare Bölümü

Milletlerarası Andlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması, 16 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anlaşma, iki ülke arasında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, gümrük suçlarının önlenmesi ve gümrük idarelerinin işbirliği yapması amacıyla imzalandı. Anlaşma, 8083 sayılı kararla onaylandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili olarak, 8084, 8085, 8086 ve 8087 sayılı kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlarla, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ) bazı hisselerinin özelleştirilmesine, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (TKİ) ait bazı taşınmazların satışına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait bazı taşınmazların devrine ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (TÜRKŞEKER) ait bazı taşınmazların kiralanmasına karar verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, 8088 sayılı kararla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla, Birleşmiş Milletler’in terör listesinde yer alan bazı kişi ve kuruluşların malvarlıkları donduruldu.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 7 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar, 8089 sayılı kararla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla, kamu ihale sözleşmelerinde fiyat farkı verilmesine, fiyat farkı hesaplanmasına, fiyat farkı ödenmesine ve fiyat farkı ödeme belgelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikler

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 8090 sayılı kararla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikle, jandarma teşkilatının görev, yetki, sorumluluk, teşkilat yapısı, personel istihdamı, eğitim, disiplin, sicil, ödül, ceza, yargı, lojistik, iletişim, istihbarat, operasyon, siber güvenlik, sivil toplum ilişkileri ve diğer konularda düzenlemeler yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 8091 sayılı kararla Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikle, jandarma ve sahil güvenlik personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik, sağlık, sosyal haklar, mesleki gelişim, yabancı dil, yurt dışı görev, öğrenim, izin, disiplin, sicil, ödül, ceza ve diğer konularda düzenlemeler yapıldı.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikle, özel sağlık kuruluşlarının kuruluş, işletme, denetim, ruhsat, yetki, yükümlülük, standart, kalite, akreditasyon, ücret, ceza ve diğer konularda düzenlemeler yapıldı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelikle, özel hastanelerin kuruluş, işletme, denetim, ruhsat, yetki, yükümlülük, standart, kalite, akreditasyon, ücret, ceza ve diğer konularda düzenlemeler yapıldı.

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2023 tarihli ve E: 2023/58, K: 2023/204 sayılı kararıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220/7. maddesinin, anayasanın 2., 10., 26. ve 28. maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Bu madde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma suçlarından ayrı olarak, örgüt adına suç işleyen kişilerin cezalarının artırılmasını öngörüyordu.

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2023 tarihli ve E: 2023/105, K: 2023/208 sayılı kararıyla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253/1. maddesinin, anayasanın 36. ve 38. maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Bu madde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, hükümlü hakkında verilen diğer hükümlerle bağlantılı olarak kaldırılmasını düzenliyordu.

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2023 tarihli ve E: 2023/134, K: 2023/209 sayılı kararıyla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/9. maddesinin, anayasanın 36. ve 38. maddelerine aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Bu madde, tutuklama kararının gerekçesinin, tutuklamanın devamına ilişkin kararlarda tekrar edilmesini zorunlu kılıyordu.

Anayasa Mahkemesi, 4/10/2023 tarihli ve 2020/1327 başvuru numaralı kararıyla, başvurucunun, anayasanın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucu, eski eşi tarafından gizlice kaydedilen ses kayıtlarının mahkemece delil olarak kabul edilmesinden şikayetçi olmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 1/11/2023 tarihli ve 2020/12802 başvuru numaralı kararıyla, başvurucunun, anayasanın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucu, tutukluluk halinin makul süreyi aştığını ve tutukluluk kararlarının gerekçesiz olduğunu ileri sürmüştü.

Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 16 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, boşanma davasında tarafların mal rejiminin tasfiyesine ilişkin kararı bozdu. Daire, mahkemenin, tarafların evlilik birliği içinde edindikleri malların değerlerini belirlemeden, paylaştırma yapmasının hatalı olduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Yüksek Seçim Kurulu, 15/01/2024 tarihli ve 2024/80 sayılı kararıyla, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerin takvimini belirledi. Buna göre, seçimler 25 Mart 2024 tarihinde yapılacak, adaylık başvuruları 1-10 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak, seçmen listeleri 15 Şubat 2024 tarihinde askıya çıkarılacak, propaganda serbestliği 8 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 24 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

İlan Bölümü

Yargı İlanları

Resmi Gazete’nin 16 Ocak 2024 tarihli yayınında, yargı ilanları bölümünde, çeşitli mahkemelerden verilen ilamlar, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, iflas, konkordato, miras, vasiyet, vesayet, kayyım, tapu iptali ve tescil, dava açma, tebligat, davetiye, ihbar, ihtar, çağrı, duyuru ve bildirimler yer aldı.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Resmi Gazete’nin 16 Ocak 2024 tarihli yayınında, artırma, eksiltme ve ihale ilanları bölümünde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan taşınır ve taşınmaz malların satış, kiraya verme, devir, trampa, tahsis, irtifak hakkı, kamulaştırma, istimlak, yıkım, ihale, ihale iptali, şartname, ön yeterlilik, sonuç, itiraz, şikayet, teminat, komisyon, sözleşme, fesih, ceza, yaptırım, duyuru ve bildirimler yer aldı.

Çeşitli İlanlar

Resmi Gazete’nin 16 Ocak 2024 tarihli yayınında, çeşitli ilanlar bölümünde, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmaları tarafından verilen personel alımı, sınav, atama, nakil, terfi, emeklilik, istifa, görevden alma, görevlendirme, sicil, disiplin, ödül, ceza, yargı, sağlık, eğitim, öğrenim, burs, yurt, kredi, staj, proje, araştırma, geliştirme, destek, hibe, teşvik, lisans, patent, marka, tescil, belge, sertifika, ruhsat, izin, onay, denetim, rapor, bilanço, gelir, gider, kar, zarar, vergi, borç, alacak, haciz, icra, iflas, konkordato, tasfiye, fesh, birleşme, bölünme, değişiklik, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, üye, ortak, pay, hisse, temettü, faiz, kambiyo, döviz, kıymetli maden, menkul kıymet, borsa, piyasa, fiyat, endeks, oran, katsayı, tarife, ücret, harç, resim, pul, damga, ceza, yaptırım, duyuru ve bildirimler yer aldı.

(HABER MERKEZİ)
Paylaş