havadurum

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANMAK ÜZERE KIRTASİYE MALZEMESİ VE SPREY BOYA

3599

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANMAK ÜZERE KIRTASİYE MALZEMESİ VE SPREY BOYA
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANMAK ÜZERE KIRTASİYE MALZEMESİ VE SPREY BOYA mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/614032
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YENİCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 YENİCE/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANMAK ÜZERE KIRTASİYE MALZEMESİ VE SPREY BOYA
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Koli A4 Fotokopi Kağıdı (Her kolide 5 top olacak toplam 500 top) 2400 adet Asetatlı (Keçeli Permanent Marker) En az 4mm kalınlıkta Yuvarlak uçlu Kalem 2004 adet Sprey Boya 400ml (1002 adet mavi - 1002 adet kırmızı renkte olacak)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenice Orman İşletme Müdürlüğü - Kurtuluş Mah. Balıkesir Asfaltı Üzeri cd. No:13 Yenice/Çanakkale
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (15) On beş gün içinde teslimat tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE, CE veya ISO
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin SPREY BOYA kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
-Teslim edilecek malzemeler teknik şartnamede bahsedilen ambalajlama kriterlerine uygun olarak belirtilen adreste gösterilen yerlere istiflenecek ve teslimat için en az bir gün önceden haber verilerek, mesai saatleri (08.30-17.30) içerisinde malzemelerin teslim alımı ve kabulü yapılacaktır. -Alınacak malzemelerden öncellikle Asetatlı (Permanent marker) 4mm uç kalınlığına sahip yuvarlak uçlu kalemler arazi şartlarında ve ağaçlara yazı yazmak amacıyla kullanılacağından kalemlerin kalite bakımından dış ortam şartlarında kalıcılığı uzun hemen silinmeyen uçucu olmayan kısaca arazi şartlarında kullanılabilecek kalitede olmasına özen gösterilecektir. Kesik uçlu kalemler kesinlikle kabul edilmeyecektir. - Alınacak numuneler idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtildiği şekilde ve teknik şartname esaslarına titizlikle uygunluğu ihale komisyonunca denetlenecek olup uygun olmayan malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. - Malzemelerin teslimi esnasında da malların teknik şartnameye uygunluğu ayrıca denetlenecek olup yine uygun olmayan mallar olduğu takdirde hiçbir ürün teslim alınmayacaktır.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 23.05.2024
Basın No : ILN02030786