havadurum

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

2362

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇANAKKALE GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Geri Gönderme Merkezine 60000 adet Kumanya Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/236894
1-İdarenin
a) Adı : ÇANAKKALE GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cumhuriyet Mah. Meydan Sok. No:2 Eski Belediye İşhanı Kat:2 Kepez/Çanakkale 17110 Merkez ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862620176 - 2862620176
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Geri Gönderme Merkezine 60000 adet Kumanya Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20000 Adet Sabah Kumanyası 40000 Adet Öğle/Akşam KumanyasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Geri Gönderme Merkezi ve İlgili Kolluk Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler;Resmi Gazete'de yayınlanan yürürlükteki Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine ait Yönetmelik hükümleri gereği Yetkili Kurum tarafından hazırlanmış ve ihale tarihndegeçerli olan 'İşletme Kayıt Belgesi'nin aslını veya noter tastikli süretlerini yeterlililk bilgileri tablasonda (beyan edilecek belgeler)sunacaklardır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
İhaleye teklif verecek isteklilerin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihinde geçerli olan, günlük en az 550 kişilik yemek üretimi yaptığını gösteren kapasite raporu belgesini (En yüksek dönemde idarenin günlük ihtiyacı) yeterlik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunması gerekmektedir
Tesisten pişirilerek gelecek ve kurum mutfağında servis için hazırlanacak yemeklerin kişi sağlığı açısından periyodik denetimlerinin yapılabilmesi, kişilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb) kaybedilmemesi ve kamu hizmetinin makul süre içinde gerçekleştirilebilmesi için ihaleye katılan firmanın Çanakkale İl sınırları içerisinde mutfağı olduğuna dair belgeyi veya kiralama usulu ile yemek hazırlayacağı mutfağın aynı standartlara sahip olması şartı ile kira sözleşmesinin aslı yada noter onaylı belgesini yeterlik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
ISO 9001:2015 Standardına göre alınmış Kalite Yönetim Sistem Belgesi yeterlik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunacaktır.
TSE 'den TS8985 Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları Hizmet Yeterlik Belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunacaktır.
TS 13075 Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Yeterlik Belgesi yeterlik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunacaktır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş ;
a) Malzemeli yemek hizmeti,dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmet işleri,b) Malzemesiz yemek
hizmeti,dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmet işleri,c) Hazır yemek üretimi, dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmet işlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79Aşırı düşük teklif değerlendirme
yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 15.03.2024
Basın No : ILN01993446