havadurum

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI

1819

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/830927
1-İdarenin
a) Adı : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : BARBAROS MAH. PROF.DR. SEVİM BULUÇ SK. NO:2 TERZİOĞLU YERLEŞKESİ MERKEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862635950 - 2862635956
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ LABORATUVAR HİZMETİ ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.07.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLI ÇALIŞMA BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
EN AZ BİR DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMINA TABİ VE BU PROGRAMI KABUL EDİLEBİLİR HATA PAYI İLE UYGULAMASI GEREKMEKTEDİR. İSTEKLİLER TABİ OLDUĞU KALİTE KONTROL PROGRAMININ, TESTLERİN ÇALIŞACAĞI LABORATUVARLA İLGİLİ EN SON İKİ BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.ISO 15189 TIBBİ LABORATUVAR AKREDİTASYON KALİTE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. BU BELGE SUT LİSTESİ ÜZERİNDEN EN AZ 20 TEST İLE BELGELENDİRİLMELİDİR
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde her türlü yapılmış Puan veya Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 29.07.2024
Basın No : ILN02052041