DOLAR 31.1406 %0.13
EURO 33.866 %0.16
G.ALTIN 2041.3106 %0.47
BITCOIN 56473.6405 %3.69
ETHERIUM 3227.3258 %1.32
havadurum

TAŞINMAZIN SATIŞI

5385

T.C.
GÖKÇEADA BELEDİYESİ’NDEN
TAŞINMAZ SATILACAKTIR.

1-İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Gökçeada Belediyesi’ne ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, tapu alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarih ve saati belirtilen satış işidir.

MAHALLE ADA PARSEL TAPU ALANI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH VE SAATİ
Yeni Mahalle 106 ada 218 parsel 640.10 m2 4.800.000.00 TL (dörtmilyonsekizyüzbinTürkLirası) 144.000.00 TL (YüzkırkdörtbinTürkLirası)

03/01/2024 14:00

2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile yapılacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi Gökçeada Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 03/01/2024 saat 12:30’a kadar temin edebileceklerdir. Alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konacaktır. İhale şartname bedeli 1.000,00 TL(BinTürkLirası) olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin aşağıda İban numarası belirtilen hesabına yatırabileceklerdir.
4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin taşınmazla ilgili geçici teminatı, belediyemiz veznesine veya belediyemiz cari hesabına 03/01/2024 saat 12:30’a kadar ödemeleri gerekmektedir. Tüzel kişiler bankadan alınan süresiz geçici teminat mektubu ile katılabilirler.
Ziraat Bankası Gökçeada Şubesi: TR 47 0001 0003 4111 0094 6550 01
Halk Bankası Gökçeada Şubesi: TR 82 0001 2001 5100 0007 0000 02
5-İHALENİN SAATİ,YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
Söz konusu ihale, 03/01/2024 saat 14:00’da Gökçeada Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda, encümen huzurunda (ihale komisyonu) açık teklif arttırma usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgeleri 03/01/2024 saat 12:30 ‘a kadar Gökçeada Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri yada taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
GERÇEK KİŞİLERDEN;
• İkametgâh Belgesi
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
• İhaleye Katılmak İçin Dilekçe Yazılması ve Tebligat Adresi Gösterilmesi
• Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz
• Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekâlet edene dair imza beyannamesi
• İhale dosya bedelinin (şartname temini) satın alındığına dair makbuz
• Gökçeada Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair tahsilat servisinden alınacak borcu yoktur yazısı
TÜZEL KİŞİLERDEN;
• İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
• Noter tasdikli imza sirküleri
• Geçici teminat mektubu veya geçici teminat ücretinin ödendiğine dair makbuz
• Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
• Gökçeada Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair tahsilat servisinden alınacak borcu yoktur yazısı
• Yönetim kurulu kararı ve yetki belgesi
• Ticari ikametgâh belgesi
• İhaleye katılmak için dilekçe yazılması
• İhale dosya bedelinin (şartname bedeli) satın alındığına dair makbuz
ORTAK GİRİŞİMCİLERDEN;
• Gerçek, tüzel veya ortak girişimcilerin ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
• Gerçek, tüzel veya ortak girişimcilerin noter tasdikli imza sirküleri
• Ortak girişimci beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi
• Ortakların her birinin ayrı ayrı, Gökçeada Belediye Başkanlığı’na borcu olmadığına dair tahsilat servisinden alınacak borcu yoktur yazısı
• İhale dosya bedelinin (şartname ücreti)satın alındığına dair makbuz
İstenilen tüm belgeler aslı veya noter tasdikli olmalıdır.

İLAN OLUNUR.

ERCAN İPEK
BELEDİYE BAŞKAN V.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 03.01.2024
Basın No : ILN01951959