havadurum

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (PROPAN) ALIMI

3861

2 KOR.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (PROPAN) ALIMI 1 KISIM 2000 KG 2 KISIM 4000 KG mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/534126
1-İdarenin
a) Adı : 2 KOR.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : 2'NCİ KOR.K.LIĞI HOCA HAMZA MAH. TUĞSAVUL CAD. NO:15 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2865661137 - 2865666898
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (PROPAN) ALIMI 1 KISIM 2000 KG 2 KISIM 4000 KG
b) Niteliği, türü ve miktarı : SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (PROPAN) ALIMI, 6.000 KG. 1.KISIM: 2'NCİ KOR.K. LIĞI GELİBOLU/ÇANAKKALE PETROL GAZI (PROPAN) ALIM 2.000 KG 2.KISIM: 5.KOM.A.P.BRL.K.LIĞI BOZCAADA/ÇANAKKALE PETROL GAZI (PROPAN) ALIM 4.000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 2 nci Kor.K.lığı Tşn.(Tük.) 124 Mal Saymanlığının tebligatına istinaden, 1.Kısım için; 2 nci Kor. K.lığı Gelibolu/ÇANAKKALE ve 2.Kısım için; 5 nci Kom.A.P.Brl.K.lığı Bozcaada/ÇANAKKALE'dir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin/Mal teslim süresi; 365 Takvim Günüdür. İşe başlama tarihinden itibaren idare tarafından, yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese, 2'nci Kor.K.lığı Tşn.(Tük.) 124 Mal Saymanlığınca (Gelibolu/ÇANAKKALE) yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2024 Sözleşmenin belirtilen tarihten sonra imzalanması durumunda sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. Mal teslim süresi her halükarda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 27.inci Maddesi kapsamında, izleyen mali yılın Haziran ayını geçmeyecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 2'nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Hoca Hamza Mah. Tuğsavul Cad. Nu.:15 Gelibolu/ ÇANAKKALE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
LPG Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi İhale Bazında Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 09.05.2024
Basın No : ILN02024072