havadurum

PERİYODİK BAKIM İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI

1438

2 KOR.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
2'NCİ KORKHDESGRKLIĞI VE İS A KLIĞI PERİYODİK BAKIM İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ

MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/191070
1-İdarenin
a) Adı : 2 KOR.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : 2'NCİ KOR.K.LIĞI HOCA HAMZA MAH. TUĞSAVUL CAD. NO:15 17500 - GELİBOLU/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2865661137 - 2865666898
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2'NCİ KORKHDESGRKLIĞI VE İS A KLIĞI PERİYODİK BAKIM İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİK STOK SEVİYE OLUŞTURULMASI VE İDAME EDİLMESİ MAKSADIYLA TÜKETİM MAL VE MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM 85 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TŞN.(TÜK.) 124 MAL SAYMANLIĞINA 2'NCİ KOR.KH.DES.GR.K.LIĞI ŞHT.ASB.ÇVŞ.ÖZCAN AKBAL KIŞLASI GELİBOLU/ÇANAKKALE
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. SON TESLİM GÜNÜNÜN TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ DURUMUNDA TATİL GÜNÜNDEN SONRAKİ İLK İŞ GÜNÜ TESLİMAT YAPILACAKTIR
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 2'nci Kolordu Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Kesin Teminat, Banka Teminat Mektubu şeklinde verilecek ise Banka Teminat Mektubunun süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip en az 15 Ay olacaktır. Mal alımı işi 2'nci Kor.K.lığının 14 Şubat 2024 tarihli, 2NCİ KOR.TEK.Ş. -1 numaralı teknik şartnameye uygun yapılacaktır.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 05.03.2024
Basın No : ILN01989881