havadurum

MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

1120

MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
AYVACIK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ -AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURUMA MUHLETİF GIDA MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/395462
1-İdarenin
a) Adı : AYVACIK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ -AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hamdibey Mh. Recep Yazıcıoğlu Sk. 6 17860 AYVACIK/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2867124001-02 - 2867124010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KURUMA MUHLETİF GIDA MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : PİLAVLIK BULGUR 1.200 KG PİLAVLIK PİRİNÇ 1.200 KG KURU FASULYE 500 KG BARBUNYA 500 KG NOHUT 500 KG YEŞİL MERCİMEK 250 KG KIRMIZI MERCİMEK 400 KG MAKARNA 1.200 KG KUSKUS 600 KG ERİŞTE 600 KG ARPA ŞEHRİYE 300 KG TEL ŞEHRİYE 150 KG MANTI 500 KG DOMATES SALÇASI 1.000 KG AYÇİÇEK YAĞI 1.200 LT TOZ ŞEKER 500 KG UN (PAKETLİ) 300 KG PUDİNG 100Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İsteği Doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar Peyderpey Kurum Ambarına
ç) Süresi/teslim tarihi : İdarenin İsteği Doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar Peyderpey Kurum Ambarına
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AYVACIK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU - GENEL BÜTÇE BİRİM ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
MARKA LİSTESİ : İstekliler ihale dosyasında teklif ettiği ürünlerin markalarını liste halinde imzalı ve kaşeli olarak sunacaktır.
YETKİ BELGESİ : İhaledeki teklif verilecek ürünler için istekli yetkili satıcı ise üretici firmadan ihalenin ilanı yayınlandıktan sonra almış olduğu kaşe ve imzalı yetkili satıcı belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN İŞLETME KAYIT VEYA ONAY BELGESİ : Gıda ürünlerine ait İşletme Kayıt veya Onay Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli suretinin teklif ile birlikte sunulması zorunludur.
İSTEKLİLERİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN TSE BELGELERİNİN TEKLİF İLE SUNMALARI ZORUNLUDUR
PİLAVLIK BULGUR
PİLAVLIK PİRİNÇ
KURU FASULYE
BARBUNYA
NOHUT
YEŞİL MERCİMEK
KIRMIZI MERCİMEK
MAKARNA
KUSKUS
ERİŞTE
ARPA ŞEHRİYE
TEL ŞEHRİYE
AYÇİÇEK YAĞI
SOFRA TUZU İYOTLU
SÜT 1 LT YARIM YAĞLI
DONDURULMUŞ BAMYA
DONDURULMUŞ BEZELYE
DONDURULMUŞ TAZE FASÜLYE
PİKNİK TEREYAĞI 15 GR
PİKNİK SÜRÜLEBİLİR TAM YAĞLI PEYNİR 20 GR
UHT SÜT 200 ML
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İstekliler ihale dosyasında tedarik edilecek mallar için teknik şartnameye uygunluk beyanını vercektir.
b) İstekliler ihale dosyasında teklif ettiği ürünlerin markalarını liste halinde imzalı ve kaşeli olarak sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 15.04.2024
Basın No : ILN02010167