DOLAR 27.1479 %0.00
EURO 29.0073 %0.00
G.ALTIN 1680.291 %0.00
BITCOIN 26575.4573 %-0.08
ETHERIUM 1593.2711 %-0.02
BIST100 8039.18 %0.00
havadurum

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ VE TAŞINIRLARIN SATIŞLARI

671

ÇANAKKALE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Müdürlüğü)

Taşınmaz Satışları

S.No 1
Dosya No 17010100323
Mah/Köyü Fevzipaşa
Sokak/Mevkii 1.nolu Büyük camii Sokak
Pafta / Ada / Parsel 6 / 148 / 25
Yüzölçümü (m²) 117,69
Hazine Hissesi (m²) Tam
Cinsi Arsa
İmar Durumu
3 kat konut/Ticaret/Hizmet Alanı
Tahmini Bedel TL
2.950.000,00
Geç. Teminat TL
295.000,00
İhale Tarihi / Saati
28.09.2023 10:00

Taşınır Satışları

S.No 2
Dosya No 320-1702
Cinsi Otomobil
Marka Toyota Corolla 1.6 SOL
Şase No NMT53ZEB20R005988
Modeli 2001
Durumu Kullanılır
Kurumu Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü(Müsadere)
Tah.Bedeli TL 250.000,00
Geç.Temin TL 25.000,00
İhale Tarihi
28.09.2023
Saati
10:30

-

S.No 3
Dosya No 320-1710
Cinsi Kamyon / Açık Kasa
Marka KasaFord Cargo-2524
Şase No NMOB18TEDF5R47655
Modeli 2005
Durumu Kullanılır
Kurumu Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Müsadere)
Tah.Bedeli TL 400.000,00
Geç.Temin TL 40.000,00
İhale Tarihi
28.09.2023
Saati
11:30

İlanın 1. sırasındaki taşınmazın satış ihalesi ile 2 ve 3.sırasındaki taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet binası 2. katında, Toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2- Taşınmaz satışından KDV alınmayacaktır.Taşınır satışlarından ise şartnamelerinde belirtilen oranlarda KDV alınacaktır. Ayrıca Taşınır satışlarının Yediemin Otopark ücretleri alıcısı tarafından ödenecektir.

3- Taşınmazların satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde oluşan satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, üzerine ihale kalandan;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi) ihale komisyonuna vermeleri,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını belirtir Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu ihale komisyonuna vermeleri, (Geçici teminatın bankaya yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü hesabına aktarılması ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişinin ihale komisyonuna verilmesi gereklidir.)
d) İşin gereğine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya Milli Emlak Şefliklerince tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri, şarttır.

6- Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

8- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr - https://canakkale.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İlan olunur.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 28.09.2023
Basın No : ILN01886034