havadurum

LAPSEKİ BELEDİYESİ TERFİ MERKEZİNE ATIK SU POMPASI

3068

LAPSEKİ BELEDİYESİ TERFİ MERKEZİNE ATIK SU POMPASI
LAPSEKİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Lapseki Belediyesi Terfi Merkezine Atık Su Pompası mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/273557
1-İdarenin
a) Adı : LAPSEKİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. 32 17800 LAPSEKİ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2865121044 - 2865121018
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Lapseki Belediyesi Terfi Merkezine Atık Su Pompası
b) Niteliği, türü ve miktarı : Lapseki Belediyesi Terfi Merkezlerinde Arızalanan Atık Su Pompalarının değişimi için 3 Adet Parçalayıcı Bıçaklı Atık Su Pompası AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Lapseki Belediyesi Terfi 3 Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe başlanacak, 3 gün içerisinde montaj ve teslimi yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Lapseki Belediyesi Meclis Komisyonları Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Montaj Sonrası 2 yıl garanti ve herhangi bir sorunda 3 gün içerisinde değişim yapılacaktır. Ayrıca 5 yıl süreyle malzeme ve onarım firma tarafından yapılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt İçi/Yurt Dışı Kamu ve Özel Sektöre Yapılmış işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 10 (On) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde malların yerine teslimi ve montajı yapılacaktır. Kontrolleri ve denemeleri yapıldıktan sonra kabulü yapılacaktır. Kabulden sonra 3 gün içerisinde fatura kesilecek olup 2024 yılı sonuna kadar firmanın ödemesi yapılacaktır. Firma bu konularla ilgili başka herhangi bir ücret talep edemez.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 25.03.2024
Basın No : ILN01994354