havadurum

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

2902

İLAN
GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda açık adresleri ve muhammen bedelleri belirtilen işyerleri;2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 ( üç ) yıllığına kiraya verilecektir. Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Mahallesi /Köyü

Cinsi

Amaç

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

Aylık Tahmini Bedel

SAAT

Fatih Mah.

Atatürk Cad. No:23/A

Taşınmaz alan

işyeri

20.671,20 TL

(yirmibinaltıyüzyetmişbirlirayirmikuruş)

19.140,00 TL

(ondokuzbinyüzkırkTürkLirası)

14:00

Fatih Mah.

Atatürk Cad.

No:23/B

Taşınmaz Alan

İşyeri

20.671,20 TL

(yirmibinaltıyüzyetmişbirlirayirmikuruş)

19.140,00 TL

(ondokuzbinyüzkırkTürkLirası)

14:15

Fatih Mah.

Atatürk Cad.

No:23/C

Taşınmaz Alan

işyeri

20.671,20 TL

(yirmibinaltıyüzyetmişbirlirayirmikuruş)

19.140,00 TL

(ondokuzbinyüzkırkTürkLirası)

14:30

2- İhale 08.05.2024 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda; toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhale üzerinden ayrıca % 6 oranında kesin teminat alınır.
4- Muhammen Bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınır.
5- İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5.maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.
6- İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

BİREYSEL BAŞVURULAR İÇİN

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah Belgesi
3. İhaleye katılmak için dilekçe yazılması ve tebligat adresi gösterilmesi
4. İhaleye katılacak kişinin belediyeye borcu yoktur yazısı alması(vezneden alınacaktır.)
5. İhale dosya bedelini satın almak
6. İhaleye ait geçici teminat teminatı yatırmak
7. Noter tasdikli imza sirküsü

FİRMA ADINA KATILACAKLARIN BAŞVURULARI İÇİN

Ticaret ile ilgilenen kişilerin ticari olarak başvuruları halinde;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgah Belgesi
3. İhaleye katılmak için dilekçe yazılması ve tebligat adresi gösterilmesi
4. İhaleye katılacak kişinin kendi adına ve firması adına borcu yoktur yazısı alması(vezneden alınacaktır.)
5. İhale dosya bedeli satın alınması
6. İhaleye ait geçici teminatı yatırmak
7. Noter tasdikli imza sirküsü
8. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış(2024 yılı) sicile kayıtlı olduğuna dair belge
9. İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin yetkili olduğuna dair noterden alınan imza sirküsü ve yetki belgesi
10. Şirketin son yönetim durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bir örneği

DERNEK ADINA KATILACAK KİŞİLERİN BAŞVURULARI HALİNDE;

1. Bireysel başvuru maddelerine ek olarak dernek veya vakıf adına katılacak kişilerin yönetim tarafından yetkilendirildiğine dair yönetim kurulu kararı
2. Dernek veya vakfın kayıtlı olduğu masadan kaydının olduğuna dair belge
3. Belediyeye borcu yoktur yazısı yetkilendirilen kişi ve dernek adına ayrı ayrı alınmalıdır.

7-İhale dosya bedeli 2.000,00 TL’dir.
8- Evraklar belediyemiz satın alma servisine teslim edilecek olup,08.05.2024 saat 12:00’dan sonra gelen evraklar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Elifcan ŞEN
Belediye Başkan Vekili


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 08.05.2024
Basın No : ILN02019641