DOLAR 31.1446 %0.15
EURO 33.8448 %0.10
G.ALTIN 2039.3008 %0.37
BITCOIN 56736.7708 %4.18
ETHERIUM 3254.7747 %2.18
havadurum

KİRAYA VERİLECEK ATM YERLERİ

5488

İ L A N
KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1. Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Hasan Burnaz Sokak 186 ada 12 paftanın doğusundaki boş alan üzerinde bulunan ATM yerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile artırma yapılarak ayrı ayrı 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2. Taşınmazların kiralama ihalesi Belediye Encümeninden kurulu ihale komisyonu huzurunda, Belediye Başkanlık Makam Odasında, 11/01/2024 Perşembe günü saat: 14.00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

3. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,

Ayrıca;

a) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

b) Tebligat için ikametgah belgesi,

c) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Geçici teminat olarak belirtilen bedel Belediyemiz T.C. Ziraat Bankası Küçükkuyu Şubesi : TR 06 0001 002 44 53 8294 939 50 16 (Küçükkuyu Belediye Başkanlığı) numaralı hesabına yatırarak aldıkları Dekont veya 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K. na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) ile ihale doküman dosyası (Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi - Sözleşme Tasarısı- İlan - Borcu Yoktur Yazısı)

e) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısını,

g )Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

i) Ortak girişim olarak gireceklerin, bu iş için ortaklığın geçerliliğini belirten noter tasdikli ortaklık beyannameleri ve her bir ortağın, tüzel kişi olması halinde a ve g maddesindeki belgeleri, gerçek kişi olması halinde a,b,c maddesindeki belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

4. İlana yazılmayan bilgiler taşınmaz mal kira şartnamesi, kiralama teknik şartnamesi ve sözleşme tasarısında mevcut olup, istekliler şartname ve sözleşmenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İhaleye ait şartname bilgi ve belgeleri Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sahil Mh.Süleyman Sakallı Caddesi No:55 adresinde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale dokümanı Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 272,00.-TL makbuz karşılığı satın alınabilecektir.

7. Geçici Teminat Bedeli 3 (üç) yıllık bedel üzerinden alınır. Üç yıllık kira bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

Cinsi: 3 Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminatı

A1 Nolu ATM Yeri 336.600,00.-TL 10.098,00.- TL

A2 Nolu ATM Yeri 336.600,00.-TL 10.098,00.- TL

A3 Nolu ATM Yeri 336.600,00.-TL 10.098,00.- TL

A4 Nolu ATM Yeri 336.600,00.-TL 10.098,00.- TL

A5 Nolu ATM Yeri 336.600,00.-TL 10.098,00.- TL

A 6 Nolu ATM Yeri 336.600,00.-TL 10.098,00.- TL

Cengiz BALKAN
Belediye Başkanı


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 11.01.2024
Basın No : ILN01959220