havadurum

ENDOSKOPİ SİSTEMLERİ PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMI

2480

ENDOSKOPİ SİSTEMLERİ PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETİ ALIMI
DEVLET HASTANESİ -ÇANAKKALE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Endoskopi Sistemleri Parça Dahil Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/385883
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ÇANAKKALE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hamidiye Mh.Rauf Dentaş Caddesi No:17/A Kepez 17100 . ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862171098 - 2862133621
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Endoskopi Sistemleri Parça Dahil Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süre İle Pentax Marka Endoskopi Sistemleri Parça Dahil Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Endoskopi Ünitesi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi (İhale Servisi) - Hamidiye Mh. Rauf Denktaş Cd. N:17/A Kepez / Çanakkale

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 13703 VE TS 12426 - ISO 13485:2016 VE ISO 9001:2015 BELGELERİ OLMALIDIR
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Tıbbi Cihaz Periyodik Bakım ve Onarım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Yüklenici daha önce bir kamu hastanesi endoskopi ünitesi cihazlarına en az 2 (iki) yıl parça dahil bakım anlaşması yapmış ve bitirmiş olduğunu belgeleyecektir.Hastane bünyesinde bulunan cihaz sayısı ve isteklinin daha önce bitirmiş olduğu bakım anlaşmasındaki cihaz sayıları en az denk veya üzeri olmalıdır.Bunu gösterir belgeyi ihale dosyasında sunmayan isteklinin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 02.04.2024
Basın No : ILN02007998