DOLAR 31.1434 %0.14
EURO 33.8569 %0.13
G.ALTIN 2040.6402 %0.44
BITCOIN 56286.4709 %3.35
ETHERIUM 3229.0729 %1.37
havadurum

AKARYAKIT VE ADBLUE ALIMI

5315

2024 YILI JENERATÖR, TRAKTÖR VE MAKİNALAR İÇİN AKARYAKIT VE HİZMET ARAÇLARI İÇİN ADBLUE ALIMI
ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Jeneratör, Traktör ve Makinalar için Akaryakıt ve Hizmet Araçları için Adblue Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1565023
1-İdarenin
a) Adı : ÇANAKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İSMETPAŞA MAH. STADYUM CAD. NO:15 17100 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 2862171557 - 2862176027
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 Yılı Jeneratör, Traktör ve Makinalar için Akaryakıt ve Hizmet Araçları için Adblue Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 ay süre ile peyderpey Motorin(Diğer) 9575 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 3050 Litre ADBLUE 400 LitreAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamede yer alan Çanakkale İl Merkez ilçede bulunan Yurt ve Tesisler
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren ihtiyaca binaen peyderpey 31.12.2024 tarihine kadardır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.01.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 18 Mart Spor Kompleksi 17100 Çanakkale

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Alınmış İstasyonlu Akaryakıt Bayiilik Lisansı
- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise isteklinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair İstasyonlu Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini
- İstekliler bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
- İstekliler yukarıda istenilen belgelerin aslını veya onaylı birer suretini teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 04.01.2024
Basın No : ILN01959230